منِ توِ دوست داشتنی

این نوشته ها مخاطب ندارند و صرفا برون ریز یک ذهن...

تو منم

آدمی از جای تصمیم میگیرد توی در کار نباشد
آدمی از جای هرجا از تو میگوید از خودش میگوید.

شاید باید گفت منِ منِ ...

آری این است زنده ترین زبان دنیای امروز آد_میت

آد_میت

این روزها آدم ها به رابطه اعتماد میکنند نه به آدم ها

باورش دشوار است اما آدم ها توانسته اند رابطه ها را فارغ از طرفین رابطه ارزیابی کنند، به آن اعتماد کنند. آدم ها خودکشی کرده اند .

دوست داشتن

گاهی گمان میکنم بزرگترین آرزوی ش این است که دوستش نداشته باشم.
گاهی گمان میکنم کسانی هستند که شاید دوستشان دارد، بسیار دوستشان دارد. آنقدر دوستشان دارد که دوست دارد دوستش داشته باشند، اما هنوز بزرگترین آرزوی ش این است که من دوستش نداشته باشم.
و این بزرگترین نفرت از دوست داشتن آدمی ست.