آدمی از جای تصمیم میگیرد توی در کار نباشد
آدمی از جای هرجا از تو میگوید از خودش میگوید.

شاید باید گفت منِ منِ ...

آری این است زنده ترین زبان دنیای امروز آد_میت