گاهی گمان میکنم بزرگترین آرزوی ش این است که دوستش نداشته باشم.
گاهی گمان میکنم کسانی هستند که شاید دوستشان دارد، بسیار دوستشان دارد. آنقدر دوستشان دارد که دوست دارد دوستش داشته باشند، اما هنوز بزرگترین آرزوی ش این است که من دوستش نداشته باشم.
و این بزرگترین نفرت از دوست داشتن آدمی ست.