این روزها آدم ها به رابطه اعتماد میکنند نه به آدم ها

باورش دشوار است اما آدم ها توانسته اند رابطه ها را فارغ از طرفین رابطه ارزیابی کنند، به آن اعتماد کنند. آدم ها خودکشی کرده اند .